Evaluatie Belgische staatsstructuur: parlementaire commissie legt prioritaire thema's vast

16/7/2021

De parlementaire commissie die ermee belast is om de staatkundige hervormingen sinds 1970 te evalueren en die op 2 juli jl. van start is gegaan, is op vrijdag 16 juli opnieuw samengekomen.

De commissie heeft drie thema's vastgelegd die zij prioritair wil behandelen. Het gaat om het klimaatbeleid, het gezondheidsbeleid en om de diverse vormen van samenwerking tussen de verschillende overheden.

De Bibliotheek van het Federale Parlement zal op vraag van de commissie een documentatiebundel samenstellen over elk thema.

Het Kenniscentrum voor de Institutionele Aangelegenheden zal over elk van deze thema's een nota voorbereiden die een stand van zaken geeft van de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten. Het Kenniscentrum zal ook de verschillende vormen van samenwerking tussen deze overheden in kaart brengen.

De nota's van het Kenniscentrum en de documentatiebundel zullen de basis vormen voor een eerste bespreking tijdens de volgende vergadering van de gemengde parlementaire commissie op vrijdag 3 september a.s. Op die datum zal de commissie, op basis van de voorstellen van verschillende fracties, ook de experten aanwijzen die haar op het inhoudelijke vlak zullen bijstaan.

De gemengde parlementaire commissie heeft ten slotte ook een vergaderkalender vastgelegd. Na de vergadering van 3 september zal de commissie vanaf 15 oktober 2021 nog zeven maal samen komen vr het jaareinde. Tenzij de termijn wordt verlengd door een beslissing van zowel de Senaat als de Kamer van volksvertegenwoordigers, zal de gemengde parlementaire commissie haar verslag indienen tegen december 2021.

De opname van de vergadering is terug te vinden op het YouTube kanaal van de commissie.

Evaluatie Belgische Staatsstructuur
Evaluatie Belgische Staatsstructuur
Evaluatie Belgische Staatsstructuur
Evaluatie Belgische Staatsstructuur
Evaluatie Belgische Staatsstructuur
Evaluatie Belgische Staatsstructuur
Evaluatie Belgische Staatsstructuur
Evaluatie Belgische Staatsstructuur
Evaluatie Belgische Staatsstructuur
Evaluatie Belgische Staatsstructuur
Evaluatie Belgische Staatsstructuur
Evaluatie Belgische Staatsstructuur
Copyright: Kevin Oeyen - Belgische Senaat