Voordracht van assessoren bij de Raad van State

18/06/2021

Tijdens de plenaire vergadering van 18 juni 2021 heeft de Senaat drie kandidaten voorgedragen voor een ambt van Nederlandstalige assessor bij de Raad van State. Meer informatie is terug te vinden in dossier nr. 7-259.

Wat doet een assessor bij de Raad van State ?

De afdeling Wetgeving van de Raad van State, die juridische adviezen uitbrengt over wetsontwerpen, wetsvoorstellen en andere regelgeving, bestaat uit twee Nederlandstalige en twee Franstalige kamers. De afdeling wetgeving is samengesteld uit twaalf leden van de Raad van State – vier kamervoorzitters en acht staatsraden – en uit ten hoogste tien assessoren.

Deze assessoren zijn hooggekwalificeerde personen, zoals bijvoorbeeld hoogleraren, advocaten of hoge ambtenaren. Zij hebben een bijzondere deskundigheid in een bepaalde materie. Zij staan de leden van de Raad van State bij wanneer deze een advies uitbrengt over een tekst die een aangelegenheid behandelt waarin zij gespecialiseerd zijn.

Wie benoemt de assessoren ?

De assessoren worden door de Koning benoemd voor een hernieuwbare periode van vijf jaar uit een lijst met drie namen, die wordt voorgedragen door de Raad van State, nadat hij de ontvankelijkheid van de kandidaturen heeft onderzocht en de respectieve aanspraken en verdiensten van de kandidaten heeft vergeleken.

Die voordracht wordt, samen met alle kandidaturen en het verslag van de algemene vergadering waarin die kandidaturen door de Raad zijn beoordeeld, tegelijkertijd meegedeeld aan de Kamer van volksvertegenwoordigers of de Senaat, en aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Wat is de rol van de Senaat ?

De kandidaat die door de algemene vergadering van de Raad van State eenparig als eerste is voorgedragen, kan tot assessor worden benoemd.

Indien evenwel de voordracht van de eerste kandidaat niet eenparig is, kan de Senaat – in een beurtrol met de Kamer van volksvertegenwoordigers – binnen een termijn van dertig dagen de voorgedragen lijst bevestigen, ofwel een tweede lijst met drie namen voordragen. Deze tweede lijst moet dan wel uitdrukkelijk gemotiveerd worden.

Indien de Senaat een tweede lijst voordraagt, wordt de assessor door de Koning benoemd uit de personen die voorkomen op (minstens) een van de twee lijsten. De Senaat kan immers enkel personen voordragen die hun kandidatuur bij de Raad van State hadden ingediend en die dus reeds door de algemene vergadering zijn beoordeeld.

Hoe verloopt de procedure in de Senaat ?

In de praktijk onderzoekt het Bureau van de Senaat de door de Raad van State meegedeelde documenten, zoals bijvoorbeeld het proces-verbaal van de algemene vergadering met de voordracht en de motivering.

In dit concrete geval heeft het Bureau, op grond van zijn onderzoek, besloten dat de Senaat zou kunnen instemmen met de beoordeling van de algemene vergadering van de Raad van State. Het Bureau heeft dan ook aan de plenaire vergadering van de Senaat het voorstel voorgelegd om de door de Raad van State voorgedragen lijst te bevestigen. De plenaire vergadering heeft hierover gestemd bij zitten en opstaan.

Alle informatie over de Raad van State is terug te vinden op de website.

Voordracht van assessoren bij de Raad van State
Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat