Stemming over een resolutie betreffende Nagorno-Karabach in COMTRANS

7/12/2020

Op maandag 7 december 2020 stond een voorstel van resolutie op de agenda van de Commissie voor de Transversale Aangelegenheden betreffende de ondersteuning van de initiatieven van België en van de internationale instellingen om inzake het conflict over Nagorno-Karabach tot een staakt-het-vuren en een duurzame oplossing te komen.

Het geschil tussen Armenië en Azerbeidzjan over Nagorno-Karabach dat al meer dan twintig jaar aansleept, is een van de “bevroren conflicten” die zijn voortgevloeid uit de ontmanteling van de Sovjet-Unie.

Hoewel in 1994 een staakt-het-vuren werd afgekondigd, blijft de vrede broos omdat ze bij gebrek aan internationale vredestroepen ter plekke niet kan worden afgedwongen. Geregeld hebben aan weerszijden schermutselingen plaats, waarbij al menig Armeens en Azerbeidzjaans burger en soldaat het leven heeft gelaten. Het kwam tot gewelddadiger confrontaties in april 2016; sinds 26 september 2020 wordt opnieuw strijd geleverd, na een uitbraak in juli 2020. Een staakt-het-vuren werd tot driemaal toe afgekondigd, op 10, 17 en 25 oktober 2020, maar het werd telkens met de voeten getreden ondanks de herhaaldelijke oproepen van de medevoorzitters van de Minsk-groep om de akkoorden na te leven.

Het voorstel van resolutie werd grondig besproken en geamendeerd. Het geamendeerde voorstel werd eenparig aangenomen met 16 stemmen. Het wordt voorgelegd aan de plenaire vergadering van 11 december 2020.

Het wetgevend dossier nr. 7-199 is te raadplegen op de website van de Senaat.

De vergadering is opnieuw te bekijken op het YouTube kanaal van de commissie.

Stemming over een resolutie betreffende Nagorno-Karabach in COMTRANS